FOTOEXPEDICE PRO NÁROČNÉ

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti František Pacholík  - SIT Travel platné ode dne 01. 01. 2015

 

1. Společná ustanovení

1.1. Společnost František Pacholík – SIT Travel., IČO: 16112661, sídlem v   Praze, Kovářská 1415/1, PSČ: 190 00, ( dále jen „SIT“ ) vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SIT třetím fyzickým nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi SIT a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Klient provedením rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy se SIT souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a SIT řídily VOP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či uzavření smlouvy.

1.2. Právní vztahy mezi SIT a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“).

1.3. Veškeré případné spory mezi SIT a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.

1.4. Komunikace mezi SIT a klienty se uskutečňuje v   českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s:

a)   doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě, pokud písemně nesdělí SIT jinou adresu pro účely doručování,

b)   tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět SIT; účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky do SIT,

c)   doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s  účinky doručení písemné zásilky

d)   kontaktní adresou SIT je výlučně provozovna  SIT, Pod rovinou 682 / 4, 140 00 Praha 4 - Krč.

1.5.          Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u SIT.  SIT neodpovídá za případnou škodu vzniklou v   důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v   základní ceně služby.

 1.6.          Odpověď klienta na nabídku SIT, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření příslušné smlouvy. SIT si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. SIT je dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v  provozovně SIT pod vlivem omamných látek.

1.7.          V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna ( vstupenky, letenky, jízdenky, ubytování, rent car, víza apod. ) nebo jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času a pokud SIT tato plnění zajišťuje v určeném termínu, např. dle podmínek poskytovatele služeb.

1.8.          V případě odstoupení od smlouvy v případech jiných než dle bodu 1.7 VOP je klient povinen uhradit SIT storno poplatek stanovený pro příslušný druh služeb, a není-li stanoven, pak je povinen SIT uhradit náklady, které SIT vynaložila na plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení klienta od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do provozovny SIT doporučeným dopisem a je účinné jeho doručením SIT.

1.9.          V   případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých ze strany SIT klientovi je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo u SIT, a to bez zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí.  SIT je povinna reklamaci vyřídit v souladu s   příslušnými právními předpisy. SIT neodpovídá za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z   důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala. V   takovémto případě je dána odpovědnost za vady či nedostatky poskytovateli zprostředkovávané služby.

1.10.        Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od SIT nebo prostřednictvím SIT zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v   příslušné smlouvě či potvrzení objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy s   SIT. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet SIT nebo v   den složení ceny služeb v   hotovosti na pokladně SIT, pokud se tak stane do 16 hod. Platby připsané na účet SIT nebo složené na pokladně SIT po 16 hod jsou považovány za uhrazené v následující pracovní den. V   případě přepočtu na cizí měnu je přepočet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ ČSOB, ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury.

1.11.        V   případě, že se klient dostane do prodlení s   úhradou ceny služeb objednaných od nebo prostřednictvím SIT, je klient povinen uhradit vedle ceny objednané služby rovněž úrok z   prodlení stanovený zvláštním právním předpisem, storno poplatky a případnou smluvní pokutu sjednanou pro danou službu. SIT je oprávněna svoji pohledávku na úhradu úroků z   prodlení, storno poplatků a smluvní pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta vůči SIT.

1.12.        Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi klientem a SIT mohou být monitorovány a že SIT provádí měření návštěvnosti svých webových stránek.

1.13.        Klient uděluje souhlas SIT ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých SIT (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k   poskytnutí jejich osobních údajů a k   poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s   ní souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1.14.        Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.15.        V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených SIT. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

1.16.        Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

1.17.        Tyto VOP se nevztahují na:

  1. práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem služeb při poskytování služeb dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím SIT. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele služeb
  2. vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v   případě sjednání pojištění prostřednictvím SIT. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.
  3. práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje SIT, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících s   leteckou přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
  4. práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje SIT. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.
  5. práva a povinnosti mezi klientem a autopůjčovnou, u níž klientovi společnost SIT zprostředkuje pronájem automobilu. Uvedené vztahy se řídí podmínkami dané autopůjčovny.
  6. práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem, který zajišťuje přepravu, pro niž klientovi společnost SIT zprostředkuje autobusové či vlakové jízdenky,. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
  7. práva a povinnosti mezi klientem a společností, která pro klienta umožňuje pobyt v salónku na letišti či v konferenčních prostorech, a to ani v případech zajištění těchto služeb u společnosti SIT. Uvedené vztahy se řídí podmínkami společností provozujících tyto prostory.

  

2. Podmínky pro zprostředkování prodeje a prodeje zájezdů a služeb

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při zprostředkování prodeje a prodeji zájezdů a služeb ve smyslu ustanovení § 2445 a násl. NOZ a § 2521 a násl. NOZ, a ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivých služeb cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka.

2.1. SIT je autorizovaným zprostředkovatelem zájezdů pořádaných zahraničními cestovními kancelářemi (dále „pořadatel zájezdu“), se kterými má uzavřeny smlouvy, na základě kterých je SIT oprávněna uzavírat s   klienty jménem příslušného pořadatele zájezdu smlouvu o zájezdu a svým jménem inkasovat sjednanou cenu zájezdu. Smlouva o zájezdu se řídí právem dle státu sídla pořadatele zájezdu.

Zájezdem se podle § 2521 a § 2522 NOZ rozumí předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: (i) ubytování, (ii) dopravu, (iii) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

2.1.5. Klient bere na vědomí, že za poskytnutí zájezdu dle smlouvy o zájezdu nese odpovědnost výhradně pořadatel zájezdu  dle svých obchodních podmínek, nikoli SIT, která není pořadatelem zájezdu, a proto neodpovídá za jeho řádnou a včasnou realizaci a ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v   souvislosti se zájezdem.

2.1.6. Klient bere  na vědomí, že SIT nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost dat uveřejněných na webových stránkách SIT, která jí poskytují poskytovatelé služeb, a to včetně poskytnutých fotografií. Klient má právo vyžádat si od SIT další informace k   nabízenému zájezdu. SIT klientovi tyto další informace poskytne, jakmile je získá od poskytovatele služeb.

2.1.7. V   zájmu co nejlepší a nejúplnější informovanosti klienta poskytuje SIT tzv. obecné informace k   ubytovacím zařízením a zájezdům v   případě, že jsou k   dispozici. Tyto obecné informace obvykle sdružují informace od různých pořadatelů zájezdu k   témuž ubytovacímu zařízení a službám v   zařízení poskytovaných. Tyto obecné informace jsou neoficiálním, právně nezávazným, informativním a doplňujícím popisem zařízení a služeb. Klient je povinen seznámit se s popisem zájezdu a poskytovaných služeb zahrnutých v   popisu zájezdu nebo jednotlivých služeb, který je na webu k   dispozici pro každý jednotlivý termín.

2.2.  SIT je oprávněna zprostředkovávat též prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu. Klient v   takovém případě uzavírá se  SIT smlouvu, tzv. Potvrzení o závazném objednání služeb.

2.3.  SIT má koncesní listinu na činnost „Provozování cestovní kanceláře“. Pokud je SIT pořadatelem zájezdu, pak je ve smlouvě o zájezdu jako pořadatel uvedena a smluvní vztah se řídí relevantními právními předpisy.

 

OBJEDNÁVKA

 

2.4. Objednávku zájezdu je klient oprávněn provést prostřednictvím tzv. „on-line“ formuláře na webových stránkách SIT ,  telefonicky, faxem či e-mailem nebo osobně v provozovně SIT.

2.5. Pokud má objednávka zájezdu všechny potřebné náležitosti a pořadatel zájezdu ( poskytovatel služeb ) potvrdí, že zájezd je volný, SIT provede u pořadatele zájezdu ( poskytovatele služeb ) rezervaci vybraného zájezdu pro klienta. Toto je možné učinit pouze v   průběhu provozní doby SIT a zároveň provozní doby pořadatele zájezdu, jež se mohou lišit.

V případě, že pořadatel zájezdu ( poskytovatel služeb ) rezervaci:

a) nepotvrdí z   důvodu vyprodání kapacit nebo nenaplnění minimální kapacity zájezdu, SIT o této skutečnosti klienta informuje bez zbytečného odkladu,

b) potvrdí, SIT klienta informuje o délce platnosti rezervace a zašle mu pokyny k   uzavření smlouvy ,

c) nepotvrdí z   důvodu požadavku na okamžitý, tj. přímý nákup bez provedení předběžné rezervace,  požádá SIT klienta, v   případě jeho trvajícího zájmu o daný zájezd, o uhrazení aktuálně platné a SIT známé ceny zájezdu na účet SIT jako zálohy a o podepsání návrhu smlouvy o zájezdu ( poskytovaných službách ). Po připsání částky na účet SIT a obdržení klientem potvrzené smlouvy o zájezdu provede SIT pro klienta závazný nákup služeb ( zájezdu ) u poskytovatele těchto služeb. Přímý nákup služeb (zájezdu) bez předchozí rezervace nemusí být poskytovatelem služeb potvrzen. Pak SIT postupuje takto:

c1) není-li přímý nákup potvrzen z důvodu vyprodání kapacit, pak SIT vrátí klientovi jím uhrazenou částku v plné výši bez zbytečného odkladu a smlouva o zájezdu nenabývá platnosti;

c2) není-li nákup potvrzen z důvodu vyprodání kapacit zájezdu v dané cenové hladině a nákup lze potvrdit pouze za vyšší, popř. nižší cenu, pak SIT informuje o této skutečnosti klienta bez zbytečného odkladu a dle přání klienta nákup potvrzuje po uhrazení navýšené ceny klientem a klientem podepsané smlouvy o zájezdu, popř. SIT vrací přeplatek vzniklý s  úhradou nakupovaného zájezdu.

2.9. Plánuje-li klient přepravu nadměrných, sportovních či jiných ne běžných zavazadel nebo přepravu zvířat, je klient povinen SIT informovat v době provedení nezávazné objednávky. SIT ověří možnost přepravy takových zavazadel u poskytovatelů služeb a cenu v   případě, že přeprava je možná. Přeprava takových zavazadel je vždy na zpětné potvrzení pořadatele resp. dopravce. Závazné objednání přepravy takových zavazadel provede SIT až po uhrazení poplatku stanoveného poskytovatelem, resp. dopravcem klientem.

2.11. Po výběru zájezdu z nabídky SIT zašle SIT klientovi emailem, faxem nebo poštou návrh smlouvy o zájezdu obsahující údaje z objednávky zájezdu a rezervace provedené u poskytovatele služeb, a to včetně závazné ceny zájezdu a smluvních podmínek pořadatele zájezdu ( poskytovatele služeb )

2.12. Po předchozí dohodě se SIT může klient uzavřít smlouvu o zájezdu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na dálku. Smlouva o zájezdu se v tomto případě uzavírá e-mailem. Potvrzení požadovaných služeb a ceny e-mailem, nahrazuje podpis klienta na smlouvě o zájezdu. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka zájezdu se pro něj stává závaznou okamžikem uhrazení zálohy či ceny zájezdu na účet SIT, podpisem návrhu smlouvy o zájezdu nebo elektronickým potvrzením smlouvy o zájezdu.

2.13. Klient je povinen doručit SIT smlouvu o zájezdu opatřenou jeho podpisem nebo elektronické potvrzení smlouvy o zájezdu spolu s  úhradou ceny zájezdu před uplynutím doby platnosti rezervace, jinak rezervace zanikne, smlouva o zájezdu nebude uzavřena a v případě trvajícího zájmu o zájezd bude nutné provést novou rezervaci zájezdu, přičemž SIT nemůže zaručit platnost původní nabídky.

2.14.  Klient svým podpisem návrhu smlouvy o zájezdu nebo elektronickým potvrzením smlouvy o zájezdu stvrzuje že:

a) mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány smluvní podmínky pořadatele zájezdu, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi klient i ostatní cestující souhlasí,

b) mu byly před uzavřením smlouvy o zájezdu předány informace s podrobným vymezením zájezdu, zejména informace týkající se ubytování, jeho polohy, kategorie, dále informace o druhu, charakteru a kategorii dopravního prostředku a cesty, a dále o způsobu a rozsahu stravování, případně o dalších službách, pokud jsou součástí zájezdu; všechny sjednané služby jsou na smlouvě o zájezdu uvedeny;

c) mu byl předán doklad, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění pořadatele proti úpadku cestovní kanceláře, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsobu oznámení pojistné události,

d) mu byly poskytnuty údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, a dále požadavky na zdravotní doklady potřebné pro cestu a pobyt,

e) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno;

f) je oprávněn smlouvu o zájezdu  uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících  osob a že  tyto další cestující osoby klienta k   jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily.

2.15. Smlouva o zájezdu vstupuje v platnost a v účinnost okamžikem, kdy ji potvrdí pořadatel zájezdu (poskytovatel služeb).

2.16. V případě, že pořadatel zájezdu (poskytovatel služeb) návrh smlouvy o zájezdu nepotvrdí, smlouva o zájezdu není uzavřena. SIT je povinna o tom klienta písemně informovat bez zbytečného odkladu a je povinna vrátit klientem zaplacenou zálohu či cenu zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 21 dní od okamžiku, kdy se SIT dozví, že pořadatel zájezdu ( poskytovatel služeb ) návrh smlouvy o zájezdu nepotvrdil.

2.17. Uzavřená smlouva o zájezdu nahrazuje potvrzení o zájezdu. Liší-li se údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo v potvrzení o zájezdu (dále jen „smlouva o zájezdu“) od údajů uvedených v obecném popisu zájezdu nebo nabídkách SA, platí a závazné jsou údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu. Klient svým podpisem nebo elektronickým potvrzením smlouvy o zájezdu potvrzuje správnost údajů o cestujících na smlouvě o zájezdu a zároveň kontroluje, že vyjmenované služby odpovídají objednávce. V   případě nesrovnalosti je klient povinen SIT bez odkladu informovat. Pokud klient smlouvu o zájezdu svým podpisem nebo elektronickou formou bez podpisu potvrdí, má se za to, že je vystavena v   souladu s jeho požadavky.

 

Změna ceny zájezdu

 

2.18. Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z následujících důvodů: zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny klientovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

Pokyny k zájezdu

2.19. Pokyny k zájezdu, tzn. další podrobné a důležité údaje o skutečnostech týkajících se zájezdu, nejsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, budou klientovi doručeny nejpozději do tří dnů před zahájením zájezdu elektronicky emailem nebo poštou.

2.20. Klient bere na vědomí, že:

a) je povinen řídit se pokyny pořadatele zájezdu k nástupu na zájezd a dalšími instrukcemi vydanými pořadatelem v souvislosti se zakoupeným zájezdem, zejména je povinen dostavit se k nástupu na zájezd dle pokynů, tj. vždy s dostatečným předstihem a uzpůsobit tomu svoji individuální dopravu do místa nástupu na zájezd;

b) je povinen písemně informovat SIT, pokud nejpozději tři dny před začátkem zájezdu pokyny od SIT neobdrží;

c) v případě nákupu zájezdu resp. jednotlivé služby cestovního ruchu, kdy pořadatelem zájezdu resp. poskytovatelem služby je cestovní kancelář se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, obdrží klient cestovní doklady v cizím jazyce doplněné průvodní dopisem SIT v češtině. SIT na žádost klienta provede seznámení klienta se zněním dokladů v cizím jazyce.

 

Platba

 

2.21. Klient je povinen uhradit cenu zájezdu před jehozahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou anebo den připsání platby na účet SIT.

Přesný rozpis plateb zálohy a doplatků určí SIT dle aktuálních podmínek a požadavků stanovených poskytovatelem služeb a budou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.

Termíny pro platbu zálohy, splátek a doplatku ceny jsou pro klienta závazné a nese za ně plnou odpovědnost sám; SIT neodpovídá za následky zpožděné platby ze strany klienta (např. navýšení stornopoplatků, zrušení rezervace objednaného zájezdu pořadatelem, tj. odstoupení pořadatele zájezdu od smlouvy o zájezdu).

2.22. V   případě, že klient zájezd hradí v jednotlivých splátkách (tj. záloha a doplatek, evt. doplatky) dle stanoveného platebního kalendáře SIT a neuhradí-li splátku v souladu s dohodnutým platebním kalendářem, pak si SIT vyhrazuje právo zájezd objednaný u pořadatele zrušit, tak, aby dalším prodlením nevznikaly SIT a klientovi další náklady spojené s nárůstem stornopoplatků. Záloha dosud klientem uhrazená bude použita na úhradu vzniklých stornopoplatků. O zrušení objednávky zájezdu, resp. odstoupení od smlouvy o zájezdu z  důvodu ne úhrady jednotlivých splátek bude klient bez zbytečného odkladu písemně informován.

 

Storno

 

2.23. Klient je oprávněn stornovat nezávaznou objednávku resp. rezervaci zájezdu nebo služeb bez stornopoplatků do okamžiku složení zálohy a podpisu smlouvy o zájezdu. Po podpisu smlouvy o zájezdu v   případě zájezdu či smlouvy v případě jednotlivých služeb a úhradě zálohy či celé částky může klient odstoupit od smlouvy o zájezdu pouze dle storno podmínek pořadatele zájezdu resp. poskytovatelů služeb.

Odstoupení musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem klienta a zasláno do SIT doporučeně bez zbytečného odkladu v provozní době  SIT. Pro stanovení výše stornopoplatku, pokud nastalo, je rozhodující čas doručení odstoupení pořadateli zájezdu resp. poskytovateli služeb, je tedy třeba brát v   úvahu provozní dobu SIT, provozní dobu poskytovatele služeb a rovněž čas nezbytně nutný ke zpracování odstoupení na straně SIT. Storno závazné objednávky zájezdu resp. platné smlouvy o zájezdu se řídí storno podmínkami poskytovatele služeb a jím stanovených lhůt; pro případnou refundaci zaplacené ceny nebo její části prostřednictvím SIT se doba eventuální refundace zaplacené částky prodlužuje o lhůtu nejdéle 28 dní, během které se SIT zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit, vždy však bez zbytečného odkladu.

2.24. Klient má právo kdykoliv před zahájením zájezdu či zahájení čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu nebo smlouvy s   SIT, přičemž toto odstoupení musí SIT doručit písemně doporučenou zásilkou na adresu sídla SIT. Pokud klient odstoupí od smlouvy o zájezdu, resp. smlouvy na jednotlivé služby, pak je povinen uhradit stornopoplatky (odstupné) uvedené na dané smlouvě o zájezdu, resp. ve VOP pořadatele zájezdu či poskytovatele služeb, popř. na webu SIT.

V   případě storna zájezdu, u kterého byl klientovi poskytnut bonus ve formě slevy zájezdu, bude klientovi vrácena částka dle storno podmínek pořadatele zájezdu ponížená o slevu poskytnutou SIT.

2.25. V případě, že pořadatelem zájezdu je SIT, je SIT oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.

2.26.1. Zrušit zájezd je SIT dále oprávněna před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob nutných pro realizaci takového zájezdu ve lhůtě uvedené na smlouvě o zájezdu, pokud bude z tohoto důvodu zájezd zrušen. V takovém případě bude klient bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu. V   případě, že klient neakceptuje změnu smlouvy o zájezdu, bude klientovi vrácena jím uhrazená částka, klientovi však nevzniká nárok na náhradu škody.

2.26.2. SIT má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v  důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na SIT rozumně požadovat.

2.26.3. Jestliže SIT jí pořádaný zájezd nebo jednotlivé služby jí poskytované a pořádané, zruší, má klient právo požadovat, aby mu SIT na základě nové smlouvy poskytla náhradní zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li SIT takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je SIT povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co uhradil podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit SIT odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je SIT povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit. Stejný postup se uplatní i v případě, kdy klient odstoupí od smlouvy o zájezdu z důvodu změny podmínek zájezdu, s nimiž projeví nesouhlas.

2.26.4. Je-li SIT nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může klientovi navrhnout změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.  Navrhne-li SIT změnu smlouvy o zájezdu z   důvodu výše uvedeného, má klient právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Klient může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu. Jestliže klient právo od smlouvy o zájezdu odstoupit nevyužije ve stanovené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Pokud změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je klient povinen uhradit SIT rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má SIT právo od smlouvy odstoupit.

2.26.5. SIT si vyhrazuje právo operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb i v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je SA povinna zabezpečit pokud možno služby shodné nebo blížící se službám dohodnutým ve smlouvě o zájezdu. Zrušení části zájezdu či jednotlivé služby v programu zájezdu z   důvodů, které nemůže SIT ovlivnit, nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany klienta.

 

Cestovní doklady

 

2.30. Klient je povinen:

a) v dostatečném časovém předstihu, nejlépe však před provedením závazné objednávky zájezdu, u sebe a všech dalších cestujících osob včetně dětí zkontrolovat platnost cestovních dokladů a zajistit splnění podmínek vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které během zájezdu navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient bere na vědomí, že SIT ani poskytovatel služeb nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v   důsledku odmítnutí vstupu klienta či dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k   přepravě do takové destinace;

b) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza, pokud nejsou součástí zájezdu;

c) zajistit, aby jak klient, tak i další cestující osoby splňovaly zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích;

d) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup dopříslušných zemí pobytu i tranzit;

e) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti přicestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodní zdravotnické předpisy.

2.31. Klient bere na vědomí, že SIT nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytnutých klientovi pořadatelem o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, a dále o požadavcích na zdravotní doklady potřebné pro cestu a pobyt dle bodu 2.11 těchto VOP. SIT klientům doporučuje ověřit si tyto informace u jiných zdrojů, které lze považovat za důvěryhodné, zejména u Ministerstva zahraničních věcí a konzulátech či velvyslanectvím příslušných zemí, které klient v rámci zájezdu má navštívit. 

 

NÁROKY Z VAD ZÁJEZDU A JEJICH UPLATNĚNÍ (Reklamace)

 

2.32. Reklamaci případných vad zájezdu, tzn. nedostatek ve vlastnostech, o kterých pořadatel klienta ujistil nebo které klient důvodně očekával, uplatní osoba, která uzavřela smlouvu o zájezdu na zájezd, jí zplnomocněný zástupce nebo účastník zájezdu, a to přímo u poskytovatele služeb nebo u poskytovatele služeb prostřednictvím SIT. Postupy pro reklamaci služeb zájezdu jsou upraveny v obchodních podmínkách příslušného poskytovatele služeb.

2.33. Případné reklamace vad zájezdu či služeb, doporučuje SIT řešit přímo na místě pobytu se zástupcem poskytovatele služeb nebo recepcí ubytovacího zařízení, tak, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny.

2.34. Klientovi se doporučuje k reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený zástupcem poskytovatele služeb, případně další relevantní doklady, např. fotografiemi z místa.

2.35. Reklamaci vad zájezdu může klient uplatnit také prostřednictvím SIT. Klient bere na vědomí, že mu v   tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči SIT, která je mu v   řízení o reklamaci pouze nápomocna jako prostředník. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace poskytovateli služeb prostřednictvím SIT spadá reklamace výhradně do kompetence poskytovatele služeb a SIT nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek. Klient bere dále na vědomí, že v případě předání reklamace poskytovateli služeb, spadá reklamace výhradně do kompetence poskytovatele služeb a řídí se podmínkami dle platných zákonů v zemi sídla poskytovatele služeb. SIT bude s klientem průběžně v kontaktu a bude k dořešení reklamace nápomocna. Bude-li v rámci reklamačního řízení klientovi přiznána finanční kompenzace, která bude ze strany poskytovatele služeb převedena na účet SIT, bude tato kompenzace klientovi poslána ve lhůtě nejpozději 21 dní od okamžiku, kdy bude příslušná finanční částka připsána na účet SIT.

2.36. Klient bere na vědomí, že v   případě, že žádá podání reklamace služeb u poskytovatele služeb prostřednictvím SIT, musí SIT jeho žádost vždy písemně potvrdit jako přijatou. Není-li přijetí reklamace ze strany SIT klientovi písemně potvrzeno, považuje se reklamace za nedoručenou a není tedy zahájeno reklamační řízení. Pro písemné podání reklamace zájezdu prostřednictvím elektronické pošty je klientovi k   dispozici email: info@sittravel.cz.

2.37. Předmětem reklamace mohou být pouze ty sjednané služby, které jsou klientem hrazené. Služby označované jako bonus, dárek apod., které jsou klientovi poskytnuté zdarma, nelze reklamovat.

 

3. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob

 

3.1.  SIT zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s vybraným dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek účinných v   okamžiku uzavření Smlouvy.

3.2. Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. SIT vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

3.3. Klient bere na vědomí, že SIT nezajišťuje Leteckou přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z   tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v   souvislosti s   Leteckou přepravou.

3.4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku letenek, příp. souvisejících služeb

a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách

b) telefonicky, faxem nebo e-mailem, nebo

c) osobně v  provozovně SIT.

3.5. Při uzavření Smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění Letecké přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v   souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů, doprovod samostatně cestujícího nezletilého dítěte či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z   přepravy bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy.

3.6. Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické online rezervace, telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v   provozovně SIT klient činí závazně svoji objednávku Letecké přepravy, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zasláno ze strany SIT potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Letecké přepravě, souvisejících službách, dopravci a celkové ceně, a to:

a)   elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v   případě elektronické on-line rezervace, nebo

b)   sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v   případě rezervace provedené telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v  provozovně SIT.

3.7. Klient bere na vědomí, že:

a) do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu letenky, letištní, palivové a ostatní poplatky, cenu dalších objednaných služeb, odměnu za zprostředkování, apod.) nebo do okamžiku odeslání závazné objednávky ze strany klienta, který má se společností SIT dohodnutou platbu na fakturu se splatností,není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, může být změněna.

b) do okamžiku vystavení letenky, příp. voucheru na další služby, si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení letenky, změnit výši ceny letenky, letištních poplatků nebo dalších služeb. SIT má v takovém případě nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky při jejím vystavení.

c) možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k   zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu dopravce.

e) za zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu o letecké přepravě osob si SIT účtuje poplatek za zprostředkování transakční poplatek, na nějž vzniká SIT nárok okamžikem potvrzení rezervace klientem.

3.8. Smlouva mezi klientem a dopravcem je uzavřena v den, kdy klient po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, SIT uhradí celkovou cenu. Den úhrady se řídí bodem 1.10 VOP. SIT je povinna vystavit letenky v   den uzavření Smlouvy. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany SIT poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Klient je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu).

3.9. Následující pracovní den po uzavření Smlouvy je SIT povinna předat či zaslat klientovi objednané letenky.

3.10. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky dopravce připouštějí, je Klient povinen činit u dopravce nebo, připouštějí-li to podmínky dopravce, prostřednictvím SIT.

3.11. Klient bere na vědomí, že reklamace Letecké přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v   podmínkách dopravce. SIT není oprávněna uznávat ani vyřizovat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají Letecké přepravy či souvisejících služeb. Reklamace je nutné uplatnit písemně, a, není-li v   reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od uskutečnění Letecké přepravy nebo od okamžiku, kdy měla být uskutečněna, a to přímo u dopravce, nebo prostřednictvím SIT.

3.11.1. Za přepravu zavazadel odpovídá dopravce. V takovém případě musí klient co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci, a to do 7 dnů a v případě zpoždění zavazadla do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva.

Nárok lze uplatnit u leteckého dopravce, s   nímž byla uzavřena  smlouva (zakoupením letenky), nebo v případě, že jde o různé společnosti i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.

3.12. V případě, že Klient učiní reklamaci prostřednictvím SIT, SIT předá reklamaci dopravci k   vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči SIT, která je mu v   řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím SIT, spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a SIT nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

3.13. SIT je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s   příslušnými podmínkami dopravce.

3.14. SIT odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s   uzavřením Smlouvy, tj. zejména za

a) řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,

b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují podmínky dopravce,

c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,

d) řádné předání potřebných dokladů dopravci,

e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy dopravci i klientovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co SIT je o takové změně písemně informována,

f) řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.

g) řádné  a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a cenyza související služby na účet dopravce.

3.15. Klient bere na vědomí, že SIT není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek Letecké přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat klientovi. V souladu s bodem 3.14. písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny alespoň jeden pracovní den před termínem odletu.

3.16. Klient je povinen po zakoupení letenky, příp.souvisejících služeb, písemně sdělit SIT své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů SIT neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů Klient souhlasí, aby jej SIT kontaktovala na kterémkoli z uvedených kontaktních údajů, a je plně odpovědný za zajištění své dostupnosti na všech uvedených kontaktních údajích.

3.17. Klient odpovídá zejména za:

a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v   cílové zemi a v tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,

b) správnost předaných údajů,

c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky, jež je nutné ověřit u příslušného dopravce,

d) ověření aktuálního termínu odletu před odletem u dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,

e) včasné dostavení se k odletu.  

3.18. Klient je povinen:

a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů), přičemž převzetím letenky či itineráře letu potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí,

b) informovat se na vízové předpisy po celou dobu letu i pobytu v cílové i tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,

c) seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené letenky,

d) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v   letence,

e) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let, a to 72 hodin před odletem přímo dopravci,

f) ověřit si povolenou váhu zavazadel u daného dopravce a daný tarif/třídu,

g) ověřit u prodejce možnou věkovou hranici samostatněcestujícího nezletilého dítěte, stejně jako podmínky a poplatky za přepravu samostatně cestujícího nezletilého dítěte, které se mohou lišit v závislosti na použitém dopravci,

h) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.

 

3.19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce (letecké společnosti) u vybraného tarifu,

b) v případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky (tj. odměna za zprostředkování) nevratný a za provedení storna letenky si SIT může účtovat odměnu dle platného ceníku; transakční poplatek za vystavení letenky je nevratný také v případě storna letenky z důvodu změny letového řádu ze strany dopravce,

c) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele příslušné služby,

d) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod klienta, speciální jídlo), je povinen o tom informovat SIT při objednávce,

e) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k   navýšení oproti datu vystavení letenky,

f) v případě nízko nákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v   takových případech může být omezena,

g) v případě zakoupení separátních letenek (např. z důvodu snížení cestovních nákladů) nenese dopravce odpovědnost za náklady vzniklé změnou či zakoupením letenky pro návazný let v případě zpoždění, změny či zrušení předchozího letu.

h) některá letiště vyžadují místní odletovou taxu splatnou v hotovosti v místní měně.

i) klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že lhůta pro refundaci ceny letenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se SIT zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

 

4. Podmínky pro zprostředkování služeb jednotlivých služeb cestovního ruchu (např. ubytování, nájem dopravních prostředků, zejména automobilů či karavanů, letenky, vstupenky, výlety, apod.)

4.1. SIT je autorizovaným zprostředkovatelem  ubytovacích a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu a souvisejících služeb vybraných poskytovatelů těchto služeb („poskytovatel“), se kterými má uzavřené smlouvy, na základě kterých je SIT oprávněna sjednávat tyto služby s klienty jménem příslušného poskytovatele na potvrzení o závazném objednání služeb (dále jen„potvrzení“) a svým jménem inkasovat sjednanou cenu služeb.

4.2. SIT nabízí klientům možnost zprostředkování s vybraným poskytovatelem o zajištění vybraných služeb. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti vznikají pouze poskytovateli služby a klientovi, přičemž SIT v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.

4.3. Klient bere na vědomí, že za poskytnutí služeb nese odpovědnost výhradně poskytovatel dané služby cestovního ruchu a souvisejících služeb dle svých obchodních podmínek, nikoli SIT, která není poskytovatelem ubytování ani jiných služeb, a proto neodpovídá za řádnou a včasnou realizaci těchto služeb ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v   souvislosti s ubytováním nebo čerpáním jiných zprostředkovaných služeb.

4.4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku služeb:

a) telefonicky, faxem či e-mailem, nebo

b) osobně v provozovně SIT.

4.5. Rezervací telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v  provozovně SIT klient činí závazně svoji objednávku ubytovacích nebo jiných a souvisejících služeb cestovního ruchu, a bezvýhradně souhlasí s   těmito VOP.  Po obdržení objednávky SIT neprodleně potvrdí její přijetí a po jejím případném potvrzení ze strany poskytovatele služby (je-li to dle podmínek poskytovatele služby nutné), je klientovi zasláno ze strany SIT potvrzení jeho objednávky s   uvedením údajů o objednaném ubytování či jiných nebo souvisejících službách, poskytovateli služby a celkové ceně, a to:

a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v   případě elektronické on-line rezervace, nebo

b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v   případě rezervace provedené telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v   provozovně SIT.

4.6. Klient bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu ubytování, objednaných jiných a souvisejících služeb, cenu zprostředkování, apod.) není potvrzení objednávky závazné a rezervace ubytování, příp. jiných a souvisejících služeb, jakož i jejich cena může být změněna. Závazné objednávky jsou přijímány v rámci běžné pracovní doby v pracovní dny a to nejpozději do 17.00 hod. Objednávky, které dodavatel obdrží mimo pracovní dobu, budou vyřízeny až následující pracovní den.

K závaznému uzavření sjednání služeb mezi klientem a poskytovatelem dojde ve chvíli, kdy klient uhradí po ověření platnosti provedené rezervace ubytování, příp. jiné související služby, u SIT, celkovou cenu.Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany SIT poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.

4.8. V případě, že podmínky poskytovatele ubytování a jiných služeb vyžadují uzavření smlouvy v písemné podobě, oznámí SIT tuto skutečnost klientovi, jakmile poskytovatel ubytování či jiné služby potvrdí objednávku klienta. SIT současně klienta informuje o době platnosti objednávky, v rámci které je klient povinen uzavřít smlouvu. V případě marného uplynutí doby platnosti objednávky je nutné vyžádat nové potvrzení objednávky poskytovatelem ubytování či jiné služby. Smlouva je uzavřena jejím podpisem klientem a SIT. Podpisem smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany SIT poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.

4.9. Po závazném objednání služby je SIT povinna vystavit a předat či zaslat klientovi ubytovací poukaz, příp. poukaz na objednané či související služby cestovního ruchu, jejichž předložení je nutné pro čerpání ubytování či jiných nebo souvisejících služeb.

4.10. Veškeré návrhy na změny či zrušení objednaných služeb, pokud to podmínky poskytovatele připouštějí, je klient povinen činit přímo u poskytovatele objednané služby, nebo, připouštějí-li to podmínky poskytovatele objednané služby, prostřednictvím SIT. 

4.11. Klient může reklamaci zprostředkovaných služeb řešit prostřednictvím SIT, bere ale na vědomí, že reklamace ubytování či jiných nebo souvisejících služeb  SIT není oprávněna uznávat ani za poskytovatele služby vyřizovat. Reklamace je nutné činit, není-li v   reklamačních podmínkách poskytovatele služby uvedeno jinak, v případě vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby poskytující ubytovací nebo související služby, a v případě, že takové reklamaci není vyhověno, což je klient povinen doložit písemným potvrzením, přímo u poskytovatele dané služby nebo prostřednictvím SIT.

4.12. V případě, že klient uplatní reklamaci prostřednictvím SIT, SIT předá reklamaci poskytovateli služby k   vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v   tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči SIT, která je mu v   řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace poskytovateli služby prostřednictvím SIT, spadá reklamace výhradně do kompetence poskytovatele ubytování a SIT nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

4.13. SIT je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s   příslušnými podmínkami poskytovatele služby.

4.14. SIT odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících  se závazným sjednáním služby, tj. zejména za

a) řádné a včasné oznámení poskytovateli služby, že bylaučiněna objednávka a následně služba závazně objednána,

b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany poskytovatele služby, pokud to vyžadují podmínky poskytovatele služby,

c) řádné a včasné vystavení poukazu na služby,

d) řádné předání potřebných dokladů poskytovateli služby,

e) řádné oznámení změn, příp. zrušení poskytovateli služby i klientovi, a to následující pracovní den poté, co SIT byla o takové změně písemně informována,

f) řádné a včasné poukázání ceny služby a souvisejících služeb na účet poskytovatele služby.

4.15. Klient bere na vědomí, že SIT není povinna zjišťovat případné změny v   rezervaci před uhrazením ceny služeb či změny podmínek ubytování nebo jiných či souvisejících služeb po vystavení poukazu na jejich čerpání, a tyto informace sdělovat klientovi.

4.16. Klient je povinen po uhrazení ceny ubytování, příp.jiných nebo souvisejících služeb, písemně sdělit SIT své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny ubytování či dalších služeb. V   případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů SIT neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v   důsledku nedoručení oznámení změn.

4.17. Klient odpovídá zejména za:

a) správnost předaných údajů,

b) včasný nástup na ubytování resp. zahájení čerpání zprostředkované služby.

4.18. Klient je povinen:

a) v dostatečném časovém předstihu před nástupem na ubytování nebo čerpání jiné objednané služby u sebe a všech dalších ubytovávaných osob zkontrolovat platnost cestovních dokladů a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které za účelem čerpání objednané služby navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient bere na vědomí, že SA ani poskytovatel služby nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta či dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace.

b) zajistit sobě a spolucestujícím osobám potřebná pobytová a tranzitní víza.

c) zajistit, aby jak klient, tak i další cestující osoby splňovali zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích.

d) zkontrolovat správnost údajů na poukazu na ubytování vystaveném SIT a jiné služby (zejména osobní údaje, data ubytování, typ ubytování, typ pronajatého vozidla apod.), přičemž převzetím poukazu na službu potvrzuje, že je zkontroloval a že s   těmito údaji souhlasí.

4.19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že storno služby se řídí podmínkami poskytovatele služby a v nich stanovená lhůta pro případnou refundaci zaplacené ceny nebo její části prostřednictvím SIT se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se SIT zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

 

5. Podmínky pro vyřízení oprávnění k pobytu (víza)

 

5.1. SIT  nabízí klientům zajištění vyřízení víza za odměnu na základě objednávky klienta učiněné dle volby klienta telefonicky, e-mailem nebo osobně v jakékoli provozovně SIT.

5.2. V objednávce je klient povinen uvést zejména osobní údaje osob, pro které mají být víza vyřízena (včetně státního občanství), úplný oficiální název státu, jehož vízum klient požaduje vyřídit, typ požadovaného víza a požadovaný termín a dobu trvání víza. Po obdržení objednávky SIT klientovi zašle potvrzení objednávky s uvedením údajů o objednaném vyřízení víza, dokladech nutných k   úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a odměny SIT.

5.3. Smlouva je uzavřena uhrazením odměny SIT a správního poplatku za vyřízení víza. Uzavřením smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany SIT poskytnuty všechny potřebné informace včetně předpokládané lhůty pro vyřízení žádosti o vízum. Za úhradu odměny a správního poplatku se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou anebo den připsání platby na účet SIT, a to v souladu s bodem 1.10 těchto VOP.

5.4. Pokud se klient po podání žádosti o vydání víza rozhodne tuto žádost vzít zpět nebo smlouvu s   SIT ukončit před vydáním víza, má SIT nárok na úhradu poměrné části odměny za již provedené úkony, nejméně však ve výši 50 % odměny. Klient bere na vědomí, že po podání žádosti o vydání víza se zaplacený správní poplatek již nevrací, a to ani v   případě, že klient svoji žádost sice nevezme zpět, ale vízum nebude vydáno.

5.5. Po uzavření smlouvy je klient povinen předat SIT bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro vyřízení víza. Do obdržení takových dokumentů není SIT povinna činit žádné úkony směřující k   vyřízení víza. Klient bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v   průběhu řízení o vydání víza požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude SIT klienta informovat a klient je povinen SA takové další dokumenty ihned poskytnout. 

5.6. Klient je povinen:

a) sdělit SIT pravdivě a úplně všechny skutečnosti a informace rozhodné pro vydání víza,

b) poskytovat SIT veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza,

c) je-li k   vyřízení víza zapotřebí plná moc, včas ji SIT udělit a doručit.

5.7. SIT je povinna:

a) dokumenty obdržené od klienta pro účely vyřízení víza řádně opatrovat a předat je příslušnému zastupitelskému úřadu,

b) na žádost klienta jej informovat o průběhu vyřizování víza,

c) jednat podle svých schopností a znalostí a odchýlit se od pokynů klienta, jen je-li to v zájmu klienta a nemůže-li SIT včas obdržet souhlas klienta,

d) vyzvednout víza po jejich vydání v souladu s termínem uvedeným příslušnou ambasádou a doručit je bez zbytečného odkladu klientovi spolu s   dokumenty, které zastupitelský úřad vrací, zejména cestovní pas s uděleným vízem, popř. se s   klientem dohodnout na jiném způsobu předání víza a příslušných dokumentů, pokud jsou s cestovním dokladem a vízem příslušnou ambasádou vraceny.

5.8. Klient bere na vědomí, že:

a) SIT neodpovídá za nevydání víza v   důsledku nesprávnosti předaných údajů nebo dokumentů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti nebo neudělením potřebné plné moci řádně a včas.

b) SIT neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza.

c) SIT neodpovídá za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou SA nemohla ovlivnit (např. správním uvážením zastupitelského úřadu).

d) zastupitelský úřad může klienta vyzvat k osobní návštěvě či doložení dalších dokladů neuvedených v původních podmínkách pro proces udělení víza.

e)   SIT neodpovídá za správnost informací týkajících se vízových povinností. Tyto informace je klient povinen si na své náklady a odpovědnost ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.

5.9. SIT je oprávněna smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud je narušena důvěra mezi klientem a SIT. V takovém případě smlouva zaniká okamžikem, kdy SIT informuje klienta o výpovědi. I po zániku smlouvy je SIT povinna učinit vše, co nesnese odkladu, aby klient neutrpěl újmu. SIT je po zániku smlouvy povinna předat klientovi všechny dokumenty, které převzala pro účely vyřízení víza od klienta a jsou ještě v   její dispozici. SIT má právo ponechat si přiměřenou část odměny dle již provedených úkonů.

Fotíme Svět
|Copyright © 2015 Fotíme Svět